کارگاه های یک روزه ریاضیات

 

کارگاه های یک روزه ریاضیات

 

 Hamayesh2

این کارگاه ها به صورت دوره ای در محل آموزشگاه اندیشمندان برگزار می شوند که دارای ویژگی های زیر هستند :

1_ یک روزه هستند .

2_ مدت 8 ساعت کامل

3_دردونوبت صبح و عصر

4_ همراه با ناهار

5_ میان وعده

6_ درهردوره یک مبحث به طور کامل تدریس شده و نکات تستی آن گفته می شوند

7_ مدرس دوره های ریاضی شخص دکتر نوید ملکی هستند.

8_جزوه کامل مبحث دراختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد .

9_در هردوره بین 30 تا 50 تست بررسی می شوند .

10_ زمان کارگاه ها به صورت ماهیانه از قبل از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.

مدیران محترم آموزشگاه ها و مناطق آموزش و پرورش می توانند ازاین کارگاه ها در مناطق خود استفاده کنند .